Privacybeleid

Beste,
Uw persoonsgegevens worden door Reiswinkeltje verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop van uw vakantie en/of gerelateerde diensten en voor direct marketing (om u nieuwe vakantieproducten of -diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op shana@reiswinkeltje.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot Reiswinkeltje via shana@reiswinkeltje.be . Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw
gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Reiswinkeltje (verder “…” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Reiswinkeltje uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Reiswinkeltje op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is Reiswinkeltje, Izegemsestraat 111, 8800 Roeselare, BE0862666926. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met shana@reiswinkeltje.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Reiswinkeltje gegevens?

Reiswinkeltje verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie, of wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief, meedoet aan een wedstrijd of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Reiswinkeltje?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Reiswinkeltje gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing om u te informeren over de diensten die wij, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Reiswinkeltje

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van Reiswinkeltje. Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Shana via shana@reiswinkeltje.be U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Shana via shana@reiswinkeltje.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Reiswinkeltje uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000
Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat:

 • Mijn server of computers die voor mijn professionele activiteit worden gebruikt, hebben allemaal een antivirusprogramma.
 • Bij elke nieuwe update/versie van mijn antivirus programma zorg ik voor een update. Wanneer het mogelijk is zorgen we voor een automatische update.
 • Wanneer ik niet over een cloudserver beschik zorg ik iedere avond/nacht voor een back-up van mijn data op een beveiligde externe harde schijf of USB-sleutel.
 • Ik beperk me niet tot één back-up systeem. Ik heb bijvoorbeeld verschillende externe beveiligde harde schijven voor mijn back-ups.
 • Back-up systemen verouderen. Ik aarzel niet om de data van mijn bedrijf veilig op te slagen in verschillende back-up systemen, zowel beveiligde extrene schijven of op een beveiligde cloud server
 • Ik laat mijn back-ups niet achter in de kantoren van mijn bedrijf. Ik bewaar ze op een andere veilige plaats.
 • Wanneer ik een back-up maak, controleer ik of ik op basis van mijn bestanden oude of recente informatie kan vinden.
 • Wanneer ik een e-mail ontvang, identificeer ik onmiddellijk de auteur. Als ik het niet kan identificeren, neem ik nota van de inhoud van deze e-mail.
 • Ik probeer afwijkingen te detecteren (bijvoorbeeld een e-mailadres dat lijkt op dat van een van mijn klanten of mijn partners
 • wat niet gerelateerd is aan de inhoud van de mail of een ongebruikelijke mailstijl …). Als deze verdachte mail een link bevat: ik klik niet op de link.
 • Wanneer ik over een verdachte mail beschik informeer ik de providor en roep de hulp in van mijn IT specialist.
 • Mijn gebouwen zijn voldoende beveiligd, vooral als mijn bedrijf gevoelige gegevens verwerkt.
 • Wanneer mijn werknemers hun werkplek verlaten, vergrendelen computer en hun werksessie.
 • Ik heb verschillende werknemers in mijn bedrijf, daarom zorg ik ervoor dat ik hun toegang kan beheren teneinde de veilgheid van data te garanderen.
 • Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat zorg ik ervoor dat al zijn toegangen tot de computer en systemen worden afgesloten en informeer daartoe ook de verschillende service providors.
 • Ik blijf beheerder van elke toepassing of toegang tot externe services voor mijn bedrijf.
 • Op deze manier heb ik controle over de verleende rechten om ze indien noodwendig te kunnen aanpassen of herroepen.
 • Ik bewaar de lijst van toegekende rechten en toegangen op een beveiligde plaats buiten mijn bedrijf.
 • Als ik meerdere werknemers heb, dan zorg ik ervoor dat ze op de hoogte zijn van het beveiligingsbeleid dat in mijn bedrijf wordt toegepast.
 • Ik wijs hen op de mogelijke gevolgen en risico’s van het downloaden van illegale inhoud bij het raadplegen van bepaalde websites.
 • Ik sensibiliseer mijn medewerkers betreffende veiligheid op het werk en informeer dan ook over de ITbeveiliging in mijn bedrijf.
 • In het geval van gevoelige gegevens, zorg ik ervoor dat de toegang tot deze gegevens beperkt is tot bepaalde mensen binnen mijn bedrijf.
 • Back-ups worden volgens en vaste en veilige procedure uitgevoerd op het netwerk alleen, een beveiligde externe harde schijf en worden op een veilige plaats bewaard.

Wijzigingen

Reiswinkeltje behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.